KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT

Khoa Ngoại Tổng hợp, Hệ thống Bệnh viện Phúc An điều trị tất cả các tổn thương và bệnh lý ngoại khoa bằng phẫu thuật, bao gồm phương pháp mổ […]

27/08/2022 Quản Trị Chuyên khoa, Khoa ngoại